Uncategorized


현재 난리난 손웅정 사건 협상 녹취록 입수해 풀어버린 디스패치 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

녹취록 속에 담긴 내용이 ㄷㄷㄷ 너무 충격적인데 ㄷㄷ

부모가 애 이용해서

돈 받으려고 한게 맞네 ㄷㄷㄷ